Seriale me perkthim shqip, titra shqip, iffet, me fal, karadayi

Coldwater (2013) HD

Extant (2014) EP 7 & 8

The Rover (2014) HD

The Fault in Our Stars (2014) HD

Seriali Me Fal (Beni Affet) pjesa 339 perkthim shqip Alsat M

The Prince (2014) HD

Draft Day (2014) HD

Seriali Me Fal (Beni Affet) pjesa 338 perkthim shqip Alsat M

Seriali Me Fal (Beni Affet) pjesa 336 perkthim shqip Alsat M

Seriali Me Fal (Beni Affet) pjesa 337 perkthim shqip Alsat M

Të gjitha përmbajtjet e Filmave/Serialeve që gjenden në SerialeShqip.Net nuk janë pjesë e serverave tanë, as është krijuar ose ngarkuar nga ne. SerialeShqip.Net thjesht vepron si një motor kërkimi që gjen serverë që transmetojnë Filma/Seriale. SerialeShqip.Net nuk është përgjegjës për këto transmetime. Nëse disa nga transmetimet shkelin të drejtat tuaja ju mund të kërkoni që ai transmetim të ndërpritet automatikisht nga përgjegjësit e serverëve që bëjnë transmetimin. Ky veprim do të ju sigurojë që transmetimi i Filmit/Serialit tuaj të hiqet edhe nga SerialeShqip.Net dhe websajteve tjera që i përdorin këta serverë.