Seriale me perkthim shqip, titra shqip, iffet, me fal, karadayi

Henry’s Crime HD

Killers (2014) HD

Willow Creek (2013) HD

Seriali Me Fal (Beni Affet) pjesa 356 perkthim shqip Alsat M

Transformers: Age of Extinction (2014) HD

Seriali Me Fal (Beni Affet) pjesa 355 perkthim shqip Alsat M

Lugina e Ujqerve Kurthi pjesa 355

Coherence (2013) HD

Cold in July (2014) HD

Extant (2014) – EP 12

Të gjitha përmbajtjet e Filmave/Serialeve që gjenden në SerialeShqip.Net nuk janë pjesë e serverave tanë, as është krijuar ose ngarkuar nga ne. SerialeShqip.Net thjesht vepron si një motor kërkimi që gjen serverë që transmetojnë Filma/Seriale. SerialeShqip.Net nuk është përgjegjës për këto transmetime. Nëse disa nga transmetimet shkelin të drejtat tuaja ju mund të kërkoni që ai transmetim të ndërpritet automatikisht nga përgjegjësit e serverëve që bëjnë transmetimin. Ky veprim do të ju sigurojë që transmetimi i Filmit/Serialit tuaj të hiqet edhe nga SerialeShqip.Net dhe websajteve tjera që i përdorin këta serverë.